Stadgar2017-06-11T20:48:38+00:00

Tranås Trädgårdssällskaps stadgar

VI FÖLJER RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRDS STADGAR

ÄNDAMÅL

§ 1.

Tranås Trädgårdssällskap av Riksförbundet Svensk Trädgård, Jönköpings län, är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Tranås kommun med omnejd och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön i kommunen med omnejd genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan kommunens trädgårdsodlare och länsförbundet. Den har sitt säte i Tranås kommun.

VERKSAMHET

§ 2

Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att

följa utvecklingen inom fritidsodlingen,

sprida kunskap om odling,

verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodling anordnas i kommunen.

MEDLEMSKAP

§ 3.

1. Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person.

2. Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

ÅRSAVGIFT

§ 4.

Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen. Avgift till Riksförbundet erläggs av föreningen.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

§ 5.

Medlem har följande skyldigheter:

att erlägga avgifter enligt § 4,

att följa gällande stadgar,

att följa fattade beslut

samt följande rättigheter:

att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Utträde

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning

Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal eller regional/ länsnivå kan överklagas till RST:s fullmäktige.

VERKSAMHETSÅR

§ 6.

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

STYRELSEN

§ 7.

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar.

Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordföranden och vice ordföranden skall ingå.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 8.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

ÅRSMÖTETS KALLELSE

§ 9.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

EXTRA ÅRSMÖTE

§ 10

Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

ÅRSMÖTE

§ 11.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1      Upprop och fastställande av röstlängd.

2      Val av ordförande, och sekreterare för mötet.

3      Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.

4      Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.

5      Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

6      Revisorernas berättelse.

7      Fastställande av resultat- och balansräkningar.

8      Ansvarsfrihet för styrelsen.

9      Val av ordförande (i förekommande fall).

10  Val av styrelseledamöter och ersättare.

11  Val av revisorer och ersättare.

12  Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.  
Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse.

13  Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer

    och valberedningskommitté.

14  Motioner till årsmötet.

15  Fastställande av budget.

16  Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.

17  Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling.

MOTIONER

§ 12.

Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

STYRELSEN

§ 13.

Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer samt länsförbundets styrelse.

§ 14.

Styrelsen åligger:

1      att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut.

2      att leda föreningens verksamhet.

3      att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så

beslutar, av särskilt utsedd person.

4      att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.

5      att utarbeta förslag till budget.

6      att omedelbart efter årsmöte lämna uppgift omordförande, sekreterare och kassör till läns/regionförbund. Direktansluten förening rapporterar till förbundet.

REVISORER

§ 15.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

RÄKENSKAPER

§ 16.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

ÄNDRING AV STADGAR

§ 17.

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

UPPLÖSNING

§ 18.

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen.

Uppdaterade 2016

Tranås Trädgårdssällskaps stadgar

VI FÖLJER RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRDS STADGAR

ÄNDAMÅL

§ 1.

Tranås Trädgårdssällskap av Riksförbundet Svensk Trädgård, Jönköpings län, är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Tranås kommun med omnejd och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön i kommunen med omnejd genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan kommunens trädgårdsodlare och länsförbundet. Den har sitt säte i Tranås kommun.

VERKSAMHET

§ 2

Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att

följa utvecklingen inom fritidsodlingen,

sprida kunskap om odling,

verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodling anordnas i kommunen.

MEDLEMSKAP

§ 3.

1. Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person.

2. Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

ÅRSAVGIFT

§ 4.

Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen. Avgift till Riksförbundet erläggs av föreningen.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

§ 5.

Medlem har följande skyldigheter:

att erlägga avgifter enligt § 4,

att följa gällande stadgar,

att följa fattade beslut

samt följande rättigheter:

att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Utträde

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Uteslutning

Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal eller regional/ länsnivå kan överklagas till RST:s fullmäktige.

VERKSAMHETSÅR

§ 6.

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

STYRELSEN

§ 7.

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar.

Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordföranden och vice ordföranden skall ingå.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 8.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

ÅRSMÖTETS KALLELSE

§ 9.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

EXTRA ÅRSMÖTE

§ 10

Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

ÅRSMÖTE

§ 11.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1      Upprop och fastställande av röstlängd.

2      Val av ordförande, och sekreterare för mötet.

3      Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.

4      Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.

5      Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

6      Revisorernas berättelse.

7      Fastställande av resultat- och balansräkningar.

8      Ansvarsfrihet för styrelsen.

9      Val av ordförande (i förekommande fall).

10  Val av styrelseledamöter och ersättare.

11  Val av revisorer och ersättare.

12  Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna.  
Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person, som är ledamot av föreningens styrelse.

13  Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer

    och valberedningskommitté.

14  Motioner till årsmötet.

15  Fastställande av budget.

16  Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.

17  Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling.

MOTIONER

§ 12.

Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

STYRELSEN

§ 13.

Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer samt länsförbundets styrelse.

§ 14.

Styrelsen åligger:

1      att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut.

2      att leda föreningens verksamhet.

3      att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så

beslutar, av särskilt utsedd person.

4      att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.

5      att utarbeta förslag till budget.

6      att omedelbart efter årsmöte lämna uppgift omordförande, sekreterare och kassör till läns/regionförbund. Direktansluten förening rapporterar till förbundet.

REVISORER

§ 15.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

RÄKENSKAPER

§ 16.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

ÄNDRING AV STADGAR

§ 17.

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

UPPLÖSNING

§ 18.

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen.

Uppdaterade 2016